Политика за защита на личните данни

“ДВЕ СЕСТРИ“ ООД, ЕИК 200836079, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Димитър Манов“ 19-21 /наричано по-долу накратко „Дружеството“/ е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и обработва същите в съответствие с този закон и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година (Общ регламент относно защитата на данните), наричан накратко „Регламента“. Настоящата Политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира какви лични данни събира дружеството, как и за каква цел се използват, условията, при които се предоставят на трети лица и с каква цел. Политика за защита на личните данни може да бъде променяна и актуализирана с оглед привеждането й в съответствие с евентуални промени в българското и приложимото европейско законодателство, както и с евентуални промени в дейността на дружеството. Основната дейност на дружеството е свързана с осигуряване на настаняване в къща за гости “Къщата с червените врати“. 

Лични данни, които събира Дружеството: Дружеството събира лични данни, които са необходими за изпълнение на дейността му. Личните данни се събират лично от субектите на данните (служители, клиенти – физически лица и представител на юридическо лице – клиент). Дружеството не събира специални категории лични данни („чувствителни данни“). I.Лични данни, които събираме от служителите са:
 1. Обикновени лични данни: три имена, ЕГН, номер и дата на издава на лична карта, адрес, телефонен номер и данни от диплома за завършено образование;
Данните на клиенти, които се събират са:
 1. Обикновени лични данни: три имена, ЕГН и адрес, а за чуждестранни лица – личен номер и адрес; телефонен номер и e-mail -ако клиента е предоставил такъв.
 2. Данни, събирани при плащане, направено към “ДВЕ СЕСТРИ“ ООД по начина, посочен в общите условия на уебсайта;
Цел на обработването на личните данни Личните данни се обработват за цели, както следва:
 1. За идентифициране на клиент при: електронна форма за контакт и телефонно обаждане;
 2. За резервации;
 3. За осигуряване на настаняване на туристи, включително за нуждите на комуникацията с клиенти, за осигуряване на изпълнението на договори;
 4. За осъществяване на комуникация с представители на контрагенти на Дружеството-юридически лица;
 5. За сключване на трудови и граждански договори и спазване изискванията на трудовото законодателство;
 6. За счетоводни нужди, включително за нуждите на изплащане на възнаграждения;
 7. За целите на статистиката;
 8. За издаване на фактури;
 9. За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
 10. За отзиви от гости;
Съхранение на данните: 
Данните се съхраняват за различен период от време в зависимост от изискванията на действащото законодателство :
 1. Данните на служители се съхраняват за сроковете съгласно трудовото законодателство: 50г.+1 години от датата на сключване на договорна;
 2. Друга счетоводна документация, съдържаща лични данни: 10г.+1. години от датата на съставяне на документа;
 3. Данни на клиенти-туристи, различни от данните по предходната: 5 години, считано от датата на последното настаняване освен ако субекта на данни не поиска „да бъде забравен“ преди изтичане на този срок;
 4. Данни на представители на контрагенти на Дружеството-юридически лица: до изтичане на срока на съответния договор и изпълнение на задълженията по него, освен ако субекта на данни не поиска „да бъде забравен“ преди изтичане на този срок.
Предоставяне на лични данни на трети лица:
 1. Лични данни се предоставят на НАП и др. нормативно установени получатели когато законодателството го изисква и при спазване на нормативните изисквания;
 2. При неизпълнение на задължения лични данни се предоставят на адвокат или адвокатска кантора;
 3. На Booking.com, с адрес Herengracht 597, 1017 CE Амстердам, Холандия (www.booking.com) (наричана по-долу Booking.com), за онлайн резервации.
Дружеството предоставя лични данни при наличие на законово основание за предоставяне на данните или при наличие на изрично съгласие от страна на субекта на данните на:
 1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с “ДВЕ СЕСТРИ“ ООД – обработват личните Ви данни или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни
 2. Дружество, осъществяващо счетоводно обслужване;
 3. Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от “ДВЕ СЕСТРИ“ ООД предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред (органите на МВР – при неизпълнение на установени задължения от страна на туристи или в други законовоопределени случаи);
 4. Трети лица – доставчици на услуги, подизпълнители и други свързани организации единствено за целите на извършването на задачи и предоставянето на услуги за Вас от наше име.
Дружеството във всеки случай предприема такива технически и организационни мерки за сигурност срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания. 

Права на субектите на лични данни:
 1. Вие имате право да се информирате каква е политиката за защита на личните данни на Дружеството чрез настоящият документ.
 2. Имате право да получите потвърждение дали и какви Ваши лични данни се обработват, имате право на достъп до тези лични данни, както и да получите копие от информацията на хартиен или електронен носител (в зависимост от техническите възможности).
 3. Имате право да поискате от Дружеството да коригира без ненужно забавяне Ваши неточни лични данни, както и да поискате вашите лични данни да бъдат актуализирани в случай на промяна в тях. Като се имат предвид целите на обработването имате право непълните Ви лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.
 4. Имате право да поискате заличаване на личните данни ако е отпаднало законовото основание за обработката им или данните не са необходими на Дружеството за установяване, упражняване или защита от съдебни и дуги претенции.
 5. Когато няма нормативно основание за обработване на лични данни имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, както и право да направите възражение срещу обработването. Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка на трафични данни за целите на проучването на пазара.
 6. Имате право да поискате трансфер на вашите лични данни към друг Администратор.
Използване на „бисквитки“(‘cookies’) 
Като много други уеб-сайтове, така и нашият използва бисквитки. „Бисквитките“ са малки обособени пакети информация, изпращана от дадена организация към Вашия компютър, за да Ви разпознае при Ваше посещение. Те събират статистически данни за действията Ви в браузъра. Това ни позволява да проследим модели на потребителския трафик, както и да разработваме статистически анализи за използването на услугите, като времето, прекарвано на уебсайта и страниците, което се посещават най-често. Бисквитките не Ви идентифицират като личност, а обобщените статистически данни не включват лична информация. Бисквитките ни помагат да подобрим уебсайта и да предоставяме по-добра персонализирана услуга. Съгласявайки се да използвате този сайт и услугите му, Вие изразявате съгласие за използването на „бисквитки“, включително бисквитките на Google Analytics. Ако предпочитате да не получавате „бисквитки“ докато разглеждате Уебсайта или чрез HTML форматирани имейли, бихте могли да ги откажете. За целта можете да настроите интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка или да откажете бисквитки, когато Ви сигнализира за наличието им. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню ‘Опции’ или ‘Предпочитания’ на вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, както и за по-подробна информация, можете да използвате бутона ‘Помощ’ от менютата на Вашия браузър. 

Линкове към други сайтове: Нашият уеб-сайт може да съдържа линкове към други уеб-сайтове, управлявани от други организации. Тази политика за поверителност се прилага само за нашия сайт, така, че Ви насърчаваме да прочетете изявленията за поверителност на другите уеб-сайтове, които посещавате. Ние не отговаряме за политиката за сигурност на други уеб-сайтове, дори ако използвате линкове от нашия сайт, за да достигнете до тях. Наред с това, ако сте попаднали на нашия уеб-сайт чрез сайта на трето лице, ние не можем да носим отговорност за политиката за поверителност и практиките на собствениците и администраторите на сайта на това трето лице и Ви препоръчваме да проверите неговата Политика за поверителност. 

Посочените в настоящата политика права може да упражните като отправите своята заявка (както и основанието за нея) на e-mail:info@thereddoorshouse.com, като Дружеството ще осигури упражняването на Вашите права, свързани със защита на личните данни, в сроковете и съгласно условията на Закона за защита на личните данни и в съответствие с Регламента. Всяко лице, на което се обработват лични данни съгласно настоящата политика има правото на жалба до надзорен орган /КЗЛД или компетентния Съд/ във връзка с обработване на личните му данни. Комисията за защита на личните данни упражнява законовия контрол върху процеса по обработването на лични данни и ние осигуряваме пълен достъп до водените от нас регистри за лични данни при законовите условия за това. Ако желаете да направите каквото и да оплакване за начина, по който се обработват Вашите данни, можете да се свържете с нас на e-mail:info@thereddoorshouse.com. Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или не смятате, че обработваме данните Ви по законосъобразен начин, можете да се обърнете към компетентния орган за защитата на личните данни – Комисия за защита на личните данни, както следва: Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25, E-mail: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg Настоящата Политика за защита на личните данни е приета през м. май 2018г. и се актуализира и/или допълва периодично при настъпване на промени в законодателството на Р България или ЕС.
Търсене